REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 1 > Biti ili ne biti u UNESCO-u

 

Biti ili ne biti u UNESCO-u

Aleksandar Pavlović

23. februar 2017, Koha ditore

 

Za one čitaoce koji u novinama pročitaju samo naslov i prvu rečenicu, poenta ovog mog teksta o ne/ulasku Kosova u UNESKO mogla bi se lepo sažeti rečima Šekspirovog Hamleta: “Ako bude sad, neće biti posle; ako bude posle, neće biti sad; ako neće biti sad, ipak će biti posle. Biti spreman, to je sve.”

Drugim rečima, pitanje ulaska Kosova u UNESCO po mom mišljenju nije pitanje ako ili da li, već kada. Na glasanju iz 2015. godine Kosovu je nedostajalo samo tri glasa da bude primljeno, a pri tom Amerikanci nisu učestvovali na sednici jer nisu platili članarinu. Ali, 21. oktobra 2015. godine, izvršni savet UNESCO-a odlučio je da stavi kandidaturu Kosova na glasanje uprkos protivljenju Srbije. To je, dugoročno gledano, u ovom smislu dobitna kombinacija za Kosovo, jer ono sada može svake druge godine da zahteva prijem. Ove godine sledi sledeća runda, i, ako Amerika bude prisutna, mislim da je izvesno kakav će biti ishod tog glasanja. Sve i da opet ne prođe, Kosovo opet ima pravo da zahteva glasanje 2019. godine, itd. itd. U duhu one srpske poslovice da kod žena ne uspeva lep nego uporan, ako Kosovo bude uporno pre ili kasnije će biti primljeno.

Toliko od mene za lenje čitaoce. Sa onim vrednijima, želeo bih da podelim neka moja razmišljanja o sadašnjem i budućem stanju srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu. Tu postoji, kako ja to vidim, jedan paradoks – i u srpskim, i kosovskim medijima, već godinama se priča i piše jako mnogo o UNESCO slučaju, ali uvek, ili gotovo uvek, kroz prizmu državnog suvereniteta – dakle, da li ono pripada Srbiji ili Kosovu, a nikada, ili gotovo nikada, se ne razmatra njegov pravni status na Kosovu – kakav je pravni položaj srpskih manastira, kakva prava oni imaju, može li se nekako poboljšati njihov položaj itd.

Ilustrovaću ove tvrdnje najpre sa nekoliko reprezentativnih izjava u medijima, a zatim ću, uz par citata, razmotriti pravni status srpske baštine na Kosovu. Ova 2017. godina je počela zaista u žestokom tonu, a povod za to su najpre bile izjave Ivice Dačića o posledicama koje će snositi susedi koji glasaju protiv Srbije. Vrlo je lako iz ovoga videti već prisutno lobiranje oko predstojećeg glasanja u UNESCO-u. Kada čitamo izjave vodećih srpskih političara o tome da je pitanje UNESCO-a “vitalno državno i nacionalno pitanje”, da zbog glasanja u UNESCO-u nisu spavali cele noći, izjave o pobedi, o odbrani naših svetinja itd, stvara se utisak da status srpskih manastira suštinski zavisi od ishoda ovog glasanja i ne/ulaska Kosova u UNESCO. Ako, međutim, postavimo pitanje šta se promenilo pobedom Srbije? Da li je država Srbija zadržala legitimitet nad ovim svetinjama? Odgovor je, bojim se, jednostavan i negativan. Naime, time što Kosovo nije primljeno u UNESKO pre godinu i nešto više, nije se ničim poboljšao položaj Dečana ili Deviča, niti je Srbija dobila priliku da nad njima ostvaruje suverenitet. Manastiri, dakle, ostaju tamo gde jesu, ponegde u miru a ponegde zaštićeni žicom i stranim vojnicima, uglavnom na teritoriji na kojoj žive Albanci a primenjuju se kosovski zakoni.

Pa kako, dakle, izgledaju ti zakoni? Osnovu pravnog statusa srpskih svetinja čini sveobuhvatni Ahtisarijev plan iz 2007. U aneksu 5 tog plana stoji:

Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu biće garantovana zaštita i uživanje svojih prava, a srpska mesta od kulturnog značaja koja imaju poseban značaj za kosovske Srbe štitiće kosovske policijske snage.

Pored toga, zahtevano je od albanske strane da prizna srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu ne kao zasebnu instituciju, nego kao deo Srpske pravoslavne crkve. Uz to, Ahtisarijev plan dopušta i stvaranje specijalnih zaštićenih zona oko određenih srpskih manastira i crkava, kako bi se:

omogućila zaštita da bi ova mesta mogla mirno da postoje i funkcionišu; sačuvala njihova istorijsko, kulturno i prirodno okolina, uključujući monaški način života sveštenstva; i sprečilo neprikladna izgradnja oko njih, a u isto vreme obezbediti najbolje moguće uslove za harmoničan i održivi razvoj zajednica koja naseljavaju područja koja okružuju ova mesta.

provide for the peaceful existence and functioning of the sites to be protected; preserve their historical, cultural and natural environment, including the monastic way of life of the clergy; and prevent adverse development around them, while ensuring the best possible conditions for harmonious and sustainable development of the communities inhabiting the areas surrounding such sites” (Article 4.1).

Plan zatim navodi niz područja koja pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde je zabranjena bilo kakva gradnja, industrijski pogoni ili zidanje, čak u dodatku sadrži i mape koje preciziraju tačnu površinu tih područja.

U skladu sa Ahtisarijevim planom, Skupština Kosova je, počevši od 2008. godine, usvojila niz zakona i propisa koji obezbeđuju ključne garancije za zaštitu manjinskih prava. Zaštita kulturnih i verskih objekata na Kosovu zagarantovana je Ustavom Kosova, Zakonom o specijalnim zaštićenim zonama, Zakonom o istorijskom centru Prizrena i Zakonom o selu Velika Hoča.

 

 

Ustav Kosova

Član 9 [Kulturno i Versko Nasleđe] Republika Kosovo obezbeđuje zaštitu i očuvanje svog kulturnog i verskog nasleđa.

Član 58, stav 5

5. Republika Kosovo će promovisati očuvanje verskog i kulturnog nasleđa svih zajednica,kao sastavnog dela nasleđa Kosova. Republika Kosovo će imati posebnu dužnost da osigura efikasnu zaštitu lokaliteta i spomenika od kulturnog i verskog značaja za zajednice.

Pomenuti zakoni garantuju očuvanje i zaštitu kulturne i verske baštine, posebno „srpskih pravoslavnih manastira, crkava, drugih verskih objekata, kao i istorijskih i kulturnih objekata od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba, kao i ostale zajednice u Republici Kosovo“ (Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, 2008, čl. 1).

Naravno, usvajanje ovih zakona izazvalo je žestoke debate i otpore. Za neke kosovske političare, pravoslavna crkva je neprijatelj i saučesnik u genocidu. U tom svetlu su zaštita lokaliteta pravoslavne crkve i davanje posebnih prava upravljanja nad ovim lokalitetima shvaćeni kao napad na kosovsku državnost. Tvrdilo se da Srpska pravoslavna crkva i dalje smatra Kosovo „neotuđivim delom teritorije srpske nacije, države i Crkve“ (Nait Hasani, DPK). Uz to, Srbi su predstavljani kao da ne žele da se integrišu i da priznaju državu Kosovo (Saopštenje Skupštine opštine Orahovac, 17. 6. 2011). O zakonima se govorilo kao o pretnji teško stečenoj nezavisnosti, dok se odbacivanje zakona shvatalo kao čin patriotizma i ponosa.

Okviri kao što su „posrbljavanje Kosova“, „teror“, „poniženje“ i „opština u opštini“, korišćeni su da bi se jačao narativ o pretnji. Aljma Lama (Demokratska liga Kosova – DLK) je tako tvrdila da usvajanje zakona znači „posrbljavanje Kosova“ (Plenarna sednica, 20. 04. 2012). Još jedan ilustrativan primer nude izjave Naita Hasanija (DPK), koji je tvrdio da Prizrenska pravoslavna bogoslovija ne bi trebalo da bude zaštićena kao kulturna baština, jer je „obrazovala političare kao što su Milošević i drugi, koji su počinili genocid i zločine protiv čovečnosti“, a ukoliko do toga dođe, biće „mnogo osećanja mržnje, osećaja da je počinjen zločin, jer su ovu školu osnovali svi oni koji su se borili protiv nas, ponižavali nas, vređali nas i osuđivali“ (Plenarna sednica, 20. 4. 2012).

Pored toga, članovi Skupštine opštine Orahovac izjavili su: „Mi, članovi Komisije za politiku i finansije vidimo usvajanje ovog zakona kao nerazumno, jer on predviđa formiranje jedne mini-opštine u opštini Orahovac, kojoj pripada selo Velika Hoča, naseljeno srpskom manjinom“.

Pošto je jedan član zakona glasio: Komisija tražiti saglasnost Srpske pravoslavne crkve za bilo kakve aktivnosti koje bi uticale na svojinu Srpske pravoslavne crkve u Istorijskom centru Prizrena u skladu sa Aneksom V Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa i Ustavom, poslanik Emin Gerbeši (Samoopredeljenje) je, na primer, tvrdio da je „Zakon antialbanski, antiistorijski, i neljudski. Čak nas vraća u srednji vek kada je crkva sve uređivala“ (Plenarna sednica, 20. 4. 2012).

Članovi Skupštine opštine Prizren takođe su prigovorili da svi građevinski radovi oko pravoslavnih objekata zavise od Pravoslavne crkve. Izneta je tvrdnja da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu daje više ovlašćenja nego u Srbiji.

Tadašnji premijer Tači bio je posebno jasan predstavljajući zakone kao poslednju bitku za nezavisnost: “Uveren sam da svi vi volite Kosovo i želite da naša zemlja bude ozbiljna država, da napreduje i da, povrh svega, ispuni svoje dužnosti u vidu obaveza preuzetih prema međunarodnoj zajednici.... To je trenutak kada Kosovo pred demokratskim svetom svedoči da smo se konsolidovali kao država, kao institucije i kao građani, i da nastavljamo svoj put potpuno nezavisni“. (Plenarna sednica, 20.04.2012). Poput njega, ministar Dardan Gaši je komentarisao Zakon o Prizrenu na sledeći način: „Ovaj zakon direktno utiče na odnose Republike Kosovo sa njenim prijateljima i saveznicima i budući da je tako, ja vas molim i apelujem na vas da se zakon usvoji u predloženom obliku“ (Plenarna sednica, 20.04.2012).

 

 

Zaključak

 

Pod međunarodnim pritiskom, zakoni su napokon doneti u aprilu 2012. godine, posle bezmalo godinu dana žučnih javnih i skupštinskih rasprava. Međutim, ni preko četiri godine nakon toga, oni se još uvek ne primenjuju. I dalje dolazi do incidenata među kojima su rušenje, krađa i vandalizam nad kulturnim i verskim objektima, posebno nad objektima srpske kulturne baštine a zapaža se kontinuirani nedostatak saradnje između lokalnih vlasti i vlade u sprovođenju ovih zakona. Lokalne prizrenske ili orahovačke vlasti redovno bojkotuju ili zaobilaze sprovođenje ovih zakona. Osnovni problem predstavlja nelegalna gradnja oko zaštićenih lokaliteta, koju često odobravaju same opštinske vlasti. Savet bezbednosti UN takođe je ukazivao na nedovoljnu ograničenu finansijsku i logističku podršku primeni ovih zakona i manjku [nedostatku] političke posvećenosti opštinskih vlasti Prizrena i Orahovca.

Ukratko, sadašnji zakoni su napokon doneti, ali uz velike otpore i poteškoće i, ruku na srce, samo zahvaljujući međunarodnom pritisku i uslovljavanje pune nezavisnosti. Tačno je, ovi propisi daju široku autonomiju i garancije za srpsku pravoslavnu crkvu. Ali, ko misli da je Ahtisari bio nepravedan prema kosovskim Albancima, neka se seti kako je upravo njegov plan obznanio ono što ni NATO ni UN nisu javno rekli ni za vreme ni posle bombardovanja 1999. godine – da će Kosovo biti nezavisno. Uostalom, ovi propisi su osmišljeni posle nereda na Kosovu 2004. godine, kada je imovina Srpske pravoslavne crkve zaista bila ugrožena, paljena i skrnavljena.

Da zaključim, mislim da bi dugoročno gledano bilo bolje kada bi se srpski političari više bavili time kako da obezbede pravnu zaštitu za srpske svetinje, a manje time kako da sabotiraju Kosovo u pokušaju da uđe u UNESCO. Kao i da bi bilo bolje kada bi se albanski političari više trudili da primene propise koje su doneli u proteklih nekoliko godina, a koji za sada dobrim delom ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Ali, šta god bilo, na duže staze srpske svetinje neće zavisiti ni od NATO-a ni policije, već od naroda koji na tom području živi, a to su najvećim delom kosovski Albanci, Za mene je neprihvatljivo da danas strani vojnici štite Dečane od lokalnih Albanaca koji bi da ih spale zbog nekoliko hektara zemlje, dok su u vekovima osmanske vlasti istaknute albanske porodice i bratstva iz Metohije/Dukađina štitile Dečane u ratnim vremenima. Prošlog puta kad sam bio u Gračnici, pomislio sam kako, evo, ipak postoji nešto na ovom Balkanu što može da stoji 700 godina a da ga nijedna vojska, banda, nijedan narod ne sruši i zapali. Dođoše i odoše razne vojske, balkanske, osmanske (sa sve Turcima, Čerkezima, Tatarima, Arapima i ko zna kim), naše i zapadnoevropske, a naši stari [preci] sačuvaše i poštovaše te svetinje. Pa nismo, valjda, mi danas najgori od svih?

  

(tekst objavljen na albanskom jeziku u prištinskoj Koha ditore 23.2.2017.)

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment